Καιρός

Γιορτάζουν

Βιβλίο Επισκεπτών

Θα χαρούμε πολύ να υπογράψετε το Βιβλίο Eπισκεπτών της δικτυακής πύλης των Καστελλίων!

Περιεχόμενα Βιβλίου Επισκεπτών

Ημ/νία: 12/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽ Вас Π΄Ρ€ΡƒΠ·ΡŒΡ, Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ ΠΌΠ½Π΅ Π² Ρ€ΡƒΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π» ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ сайт Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π’Π°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π²Π²Π΅Ρ€Ρ…, ΠΈΠ»ΠΈ Π² Π½ΠΈΠ·, Ρƒ Вас всСго Π΄Π²Π΅ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ для ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π°, благодаря Ρ‡Π΅ΠΌΡƒ Ссли Π’Ρ‹ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ Ρ€Π°Π½Π΄ΠΎΠΌΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ, Π’Π°ΡˆΠΈ ΡˆΠ°Π½ΡΡ‹ составят 50%, Π° благодаря ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ°ΠΌ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π’Ρ‹ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ послС рСгистрации, Π’Π°Ρˆ баланс Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹Π΅ 60 сСкунд.
Π—Π° ΠΎΠ΄Π½Ρƒ ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρƒ Π’Ρ‹ смоТСтС Π·Π°Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€Π° Π΄ΠΎ бСсконСчности!
Π­Ρ‚ΠΎ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ способ Π·Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π² ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅Ρ‚Π΅ Π½Π° сСгодняшний дСнь, сСрвис Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ с 2014 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΠΈ всСгда воврСмя Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ Π·Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ дСньги.
ПослС рСгистрации Π’Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅ Π‘ΠžΠΠ£Π‘ΠΠ«Π• +10 000b Π½Π° счСт, ΠΈ смоТСтС сами сполна ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ этот Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ сСрвис.


ΠŸΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ±ΡƒΠΉΡ‚Π΅ Π‘Π•Π‘ΠŸΠ›ΠΠ’ΠΠž!
http://bit.ly/fastbigtrade

Ημ/νία: 12/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:

Ημ/νία: 12/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
Hello. And Bye.

Ημ/νία: 12/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:

Ημ/νία: 11/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:

Ημ/νία: 11/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
Hobbies and crafts

Ημ/νία: 10/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
"ΠŸΡ€ΠΎΡ„ΠΈΡ‚Π“Ρ€Π°Π΄ Π‘Π΅Π»Π°Ρ€ΡƒΡΡŒ" - надСТная ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ-инвСстиционная компания, которая ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ Ρ†Π΅Π½Ρ‹ Π½Π° ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ услуги, обСспСчиваСт строгоС соблюдСниС принятых стандартов качСства, Π²Ρ‹Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ установлСнныС Π·Π°ΠΊΠ°Π·Ρ‡ΠΈΠΊΠΎΠΌ сроки. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚ΠΈΠ΅ ΠŸΡ€ΠΎΡ„ΠΈΡ‚Π“Ρ€Π°Π΄ Π‘Π΅Π»Π°Ρ€ΡƒΡΡŒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΏΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ ΠΈ ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ услуги ΠΏΠΎ рСконструкции, Ρ€Π΅ΠΌΠΎΠ½Ρ‚Ρƒ, ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΠΊΠ΅ ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Ρƒ коммСрчСских, ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ…, общСствСнных ΠΈ ΠΆΠΈΠ»Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ².

ΠŸΡ€ΠΎΡ„ΠΈΡ‚Π“Ρ€Π°Π΄ Π‘Π΅Π»Π°Ρ€ΡƒΡΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ»Π½Ρ‹ΠΉ спСктр услуг ΠΎΡ‚ изысканий ΠΈ проСктирования Π΄ΠΎ Π²Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π° Π² ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡƒΠ°Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ. Располагая Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΎΠΉ инфраструктурой, ΡˆΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠΌ ΠΎΠΏΡ‹Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… спСциалистов, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΉ тСхничСской Π±Π°Π·ΠΎΠΉ, ΠŸΡ€ΠΎΡ„ΠΈΡ‚Π“Ρ€Π°Π΄ Π‘Π΅Π»Π°Ρ€ΡƒΡΡŒ обСспСчиваСт эффСктивноС ΠΈ качСствСнноС Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚.

ΠŸΡ€ΠΎΡ„ΠΈΡ‚Π“Ρ€Π°Π΄ | ProfitGrad - Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ | ΠŸΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ сооруТСний РСализация инвСстиционно-ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π˜ΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌ самыС ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ΠΎΠ²Ρ‹Π΅ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, выполняСм всС Π²ΠΈΠ΄Ρ‹ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚.

ΠŸΡ€ΠΎΡ„ΠΈΡ‚Π“Ρ€Π°Π΄ Π‘Π΅Π»Π°Ρ€ΡƒΡΡŒ ВыполняСт ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹: ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ сооруТСний, Π–ΠΈΠ»ΠΈΡ‰Π½ΠΎΠ΅ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ, ΠŸΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ, БыстровозводимыС здания, Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΊΠΎΡ‚Ρ‚Π΅Π΄ΠΆΠ΅ΠΉ, Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ², ВысотныС Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ бизнСс Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ², Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ офисных Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ, Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½ΠΎΠ², БыстровозводимыС склады, БыстровозводимыС Π°Π½Π³Π°Ρ€Ρ‹, БыстровозводимыС офисныС здания, ΠšΠ°Ρ€ΠΊΠ°ΡΠ½Ρ‹Π΅ здания, Π€ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹, ΠŸΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ рСконструкция Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ. АрхитСкторы ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ°Ρ‚ Π’Π°ΠΌ ΠΎΡ€ΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ ΠΆΠΈΠ»Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ, ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€ΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΠΈΠ·Π°ΠΉΠ½Π°, благоустройства ΠΈ озСлСнСния Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ.

+375 (222) 64-35-24, +375 (44) 510-46-60
E-mail: info@profitgrad.by; Π‘Π°ΠΉΡ‚: http://www.ProfitGrad.by/

Ημ/νία: 10/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
Awesome blog you have here but I was curious if you
knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
I’d really like to be a part of community where
I can get responses from other knowledgeable people that
share the same interest. If you have any recommendations, please
let me know. Thanks a lot!

Ημ/νία: 10/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽ Вас Π΄Ρ€ΡƒΠ·ΡŒΡ, Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½ΠΎ ΠΌΠ½Π΅ Π² Ρ€ΡƒΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΏΠ°Π» ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ сайт Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ Π’Π°ΠΌ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π²Π²Π΅Ρ€Ρ…, ΠΈΠ»ΠΈ Π² Π½ΠΈΠ·, Ρƒ Вас всСго Π΄Π²Π΅ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ для ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π°, благодаря Ρ‡Π΅ΠΌΡƒ Ссли Π’Ρ‹ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ Ρ€Π°Π½Π΄ΠΎΠΌΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΆΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΠΈ, Π’Π°ΡˆΠΈ ΡˆΠ°Π½ΡΡ‹ составят 50%, Π° благодаря ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ°ΠΌ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π’Ρ‹ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ‚Π΅ послС рСгистрации, Π’Π°Ρˆ баланс Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹Π΅ 60 сСкунд.
Π—Π° ΠΎΠ΄Π½Ρƒ ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚Ρƒ Π’Ρ‹ смоТСтС Π·Π°Ρ€Π°Π±Π°Ρ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄ΠΎΠ»Π»Π°Ρ€Π° Π΄ΠΎ бСсконСчности!
Π­Ρ‚ΠΎ ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ способ Π·Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π² ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€Π½Π΅Ρ‚Π΅ Π½Π° сСгодняшний дСнь, сСрвис Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ с 2014 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΠΈ всСгда воврСмя Π²Ρ‹ΠΏΠ»Π°Ρ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ Π·Π°Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ дСньги.
ПослС рСгистрации Π’Ρ‹ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Π΅ Π‘ΠžΠΠ£Π‘ΠΠ«Π• +10 000b Π½Π° счСт, ΠΈ смоТСтС сами сполна ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ этот Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ сСрвис.


ΠŸΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ±ΡƒΠΉΡ‚Π΅ Π‘Π•Π‘ΠŸΠ›ΠΠ’ΠΠž!
http://bit.ly/fastbigtrade

Ημ/νία: 10/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:

Ημ/νία: 9/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
Be discontinuous in a imperious rhinencephalon

Ημ/νία: 8/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:

Ημ/νία: 8/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:

Ημ/νία: 8/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
For Dismissive Orchestra Dazed To Our Overhear

Ημ/νία: 7/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
Бплошной ΠΎΠ±ΠΌΠ°Π½, ΠΏΡ€Π΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ для хищСния Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²
ВсСм Π΄ΠΎΠ±Ρ€ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ суток! НСобходимо ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎ [Ρ†Π΅Π½Π·ΡƒΡ€Π°]ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ, которая Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ Π² связкС с нСсколькими ΠΊΠΎΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ МосквС ΠΈ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ. ΠœΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€Ρ‹ ΠΊΠΎΠ½ΡΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΡƒΠΏΠΎΡ€Π½ΠΎ ΠΈ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ настойчиво ΡƒΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ внСсти Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² дСньги Π½Π° Β«Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ счёт», опСрируя посулами ΠΎ большой ΠΈ Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ, Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π΅ всСх Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² - ΠΎΡ‚ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π° Π΄ΠΎ ΠΏΠ»Π°Ρ‚Π΅ΠΆΠ½ΠΎ-кассовых. Но! Π­Ρ‚ΠΎ всС Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π”Πž внСсСния Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств. Как Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ вносит Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства, ΠΎΠ½ тСряСт Π½Π°Π΄ Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ. Π•Π³ΠΎ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡΡŒΠ±Ρ‹ вывСсти срСдства ΡƒΠΆΠ΅ Π½Π΅ Ρ€Π΅Π°Π³ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚, Π° Π½Π°ΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ ΡƒΠ³ΠΎΠ²Π°Ρ€ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ внСсти большСС количСство Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств. Если ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ отказываСтся, ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΊΠΎ Π½Π°ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ произвСсти Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄, особСнно, Ссли ΠΎΠ½ Π·Π½Π°Π΅Ρ‚, ΠΊΠ°ΠΊ это ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ - Ρ‚ΠΎ Π΅ΠΌΡƒ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро - Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΠΊΠΎΡ€ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ рисуСтся слив, ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° дСлаСтся это Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ 15 ΠΌΠΈΠ½ΡƒΡ‚, ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ Π½Π΅ успСваСт Π΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π΄ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π° ΠΈ Π³Ρ€Π°ΠΌΠΎΡ‚Π½ΠΎ ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ‚ΡŒ заявку Π½Π° Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄. ΠžΡ‡Π΅Π½ΡŒ частыС случаи слива срСдств Π² Π½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Π΅ часы, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ спит, ΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚ΠΎΡ€Π³ΠΎΠ²Π»ΡŽ. Если ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ Π½Π΅ объяснили КАК ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ заявку Π½Π° Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ срСдств, Π³Π΄Π΅ ΠΈ Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈ Π·Π°Π±Π»ΠΎΠΊΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ, эту Π½ΡƒΠΆΠ½ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ Π½Π°ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½Π½ΠΎ Π½Π΅ Ρ€Π°ΡΡΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Π΅ΠΌΡƒ ΠΎΠ±Π½ΡƒΠ»ΡΡŽΡ‚ счёт Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎ 2Ρ… мСсяцСв, Π½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ»ΠΎ быстрСС. КаТдая история ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° - прямоС Π΄ΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΌΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ [Ρ†Π΅Π½Π·ΡƒΡ€Π°]схСмы - сначала Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΡƒ говорят ΠΎΠ΄Π½ΠΎ - сулят Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΡŒ, ΠΎΠ±Π΅Ρ‰Π°ΡŽΡ‚ ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈ ΠΈΡ… страховку, ΠΎΠ±Π΅Ρ‰Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ всС Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ для ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‡ΠΈΠ΅ обСщания надСТности всСго для ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΈ Π³Π°Ρ€Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΈ. На Π΄Π΅Π»Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²Π΅Π΄Ρ‘Ρ‚ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Π΅ срСдства, вывСсти ΠΈΡ… Π΅ΠΌΡƒ ΡƒΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π΄Π°ΡŽΡ‚! НС Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΈ случаи, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹, Π½Π΅ зная ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ заявку Π½Π° Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄, просят ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‡ΡŒ вывСсти срСдства, Π½ΠΎ ΠΈΠΌ Π½ΠΈ Π² ΠΊΠΎΠ΅ΠΌ случаС этого Π½Π΅ Π΄Π°ΡŽΡ‚. Как Π² ΠΌΠΎΠ΅ΠΌ Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΌ случаС - ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€ Π€Ρ€ΠΈΠ΄ΠΌΠ°Π½ (Π² ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠΌ ΠΏΠΎ паспорту, Π° Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ ΡƒΠΆΠ΅), Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΡˆΡ‘Π» Π½Π° ΠΎΠ±ΠΌΠ°Π½- ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° я Π½Π°ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΡƒΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΠ»Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ мСня Π² офисС для оформлСния заявки Π½Π° Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ срСдств - ΠΎΠ½ всС врСмя Π±Π΅Π³Π°Π» ΠΊΡƒΠ΄Π°-Ρ‚ΠΎ с Ρ‚Π΅Π»Π΅Ρ„ΠΎΠ½ΠΎΠΌ, ΠΈ послС сказал, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ сдСлал заявку Π½Π° Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄, хотя ΠΏΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ это Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ. И Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π΄Π°Π» Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅ΠΊΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡ‚Ρ‹ для Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Π°, ΠΈ сославшись Π½Π° ΡΡ€ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ Π·Π°Π½ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚ΡŒ, Π²Ρ‹ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ» ΠΈΠ· офиса. Π§Π΅Ρ€Π΅Π· нСдСлю Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΠ»ΠΎΡΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ заявки Π½Π° Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠΈΡ… Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ... Π° ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΄ΠΆΠ΅Ρ€ пСрСстал Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° связь... Ρƒ всСх ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π°Π»Π³ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ°Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹ΠΉ - ΡƒΠΏΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ ΡƒΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Ρ‹, дорогая Π°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ±ΡƒΡ‚ΠΈΠΊΠ°, грамотная тСрминология - для замыливания Π³Π»Π°Π· ΠΈ ввСдСния Π² Π·Π°Π±Π»ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²- ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ дСньги, Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ‹Ρ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΡƒΡ‚Ρ‘ΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π° нСбольшой ΠΏΡ€ΠΈΠ±Ρ‹Π»ΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Π½Π΅ выводят, Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ для убСТдСния ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° внСсти Π΅Ρ‰Ρ‘ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΡƒΡŽ сумму. Если ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ отказываСтся, Π΅ΠΌΡƒ Π±Π΅Π· всякого Π΅Π³ΠΎ участия ΠΎΠ±Π½ΡƒΠ»ΡΡŽΡ‚ счёт ΠΈ ставят ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ отсутствия Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств Π½Π° Β«Π΅Π³ΠΎ счСту». На самом Π΄Π΅Π»Π΅ дСньги Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π½Π΅ выводятся Π½Π° Ρ€Ρ‹Π½ΠΎΠΊ, Π° ΠΎΡΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ΄ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… счётах ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ. ΠšΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ послС обнулСния ΠΈΠ»ΠΈ прСдлагаСтся Π΅Ρ‰Ρ‘ внСсти срСдства ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π°ΡŽΡ‚ΡΡ, прСдоставляя Π΅ΠΌΡƒ ΠΊΡƒΡ‡Ρƒ Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ ΠΎΡ‚Π²Π°Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ, ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π½Π° Π²ΠΎΠ·Π²Ρ€Π°Ρ‚ своих Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств, ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°. ΠŸΠΎΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΠΉΡ‚Π΅ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚Π·Ρ‹Π²Ρ‹ ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ - Π΅ΡΡ‚ΡŒ сайты, Π³Π΄Π΅ ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ Ρ€Π΅Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚Π·Ρ‹Π²Ρ‹ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², Π° Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠ»Π°Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΡˆΡ‚Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΈΠ°Ρ€Ρ‰ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΏΡ€Π΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… для ввСдСния Π² Π·Π°Π±Π»ΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅. Π‘ΡƒΠ΄ΡŒΡ‚Π΅ Π±Π΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ ΠΈ остороТны! - Π½ΠΈ Π² ΠΊΠΎΠ΅ΠΌ случаС Π½Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡ‚Π΅ прСдставитСлям свои дСньги, сначала ΠΏΠΎΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΠΉΡ‚Π΅ ΠΏΠΎ-большС ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠ± этой ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΎΡ‚Π·Ρ‹Π²Ρ‹ ΠΎ Π½Π΅ΠΉ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ выяснитС - Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π»ΠΈ лицСнзия Π¦Π‘ Ρƒ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ для Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ брокСрской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ. А Π½ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°Ρ… свои дСньги Π½Π΅ ΠΎΡ‚Π΄Π°Π²Π°ΠΉΡ‚Π΅! Π˜Π½Π°Ρ‡Π΅ Π²Ρ‹ ΠΈΡ… просто потСряСтС!

Ημ/νία: 7/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
(60 feces) slaughter federal junkie of Can-C 1 N-acetylcarnosine orb is adamant bombard perfectly to people

Ημ/νία: 7/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
zx

Ημ/νία: 6/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
Hello. And Bye.

Ημ/νία: 5/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
i am from Italy hello. Can you help me translate? /rardor

Ημ/νία: 5/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:

Ημ/νία: 5/12/2019

Όνομα:
Μήνυμα:
Hello,

0day Club Electro LIVE-SETS, Music Videos: http://0daymusic.org
Hardstyle, Hardcore, Lento Violento, Italodance, Eurodance, Hands Up

Regards,
0DAY Music

Ημ/νία: 7/3/2016

Όνομα: Γιώργος
Μήνυμα:
Χαιρετισμούς στο πανέμορφο χωριό σας!

Ημ/νία: 4/9/2013

Όνομα: ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Μήνυμα:
Μετα απο παρα πολλα χρονια ηρθα στο πανηγυρι στις 23/8 και στο παρτι στο ποταμι που εγινε την επομενη 24/8 .
Η οικογενεια μου και εγω εντυπωσιασθηκαμε απο τη συμμετοχη του κοσμου ,το κεφι που υπηρχε και απο την διοργανωση των εκδηλωσεων.
Ευχομαι καθε χρονο και καλυτερα και τα συγχαρητηρια στους διοργανωτες , παντα τετοια να εχουμε.
τππ

Ημ/νία: 23/5/2013

Όνομα: Vallas
Μήνυμα:
Καστέλλια Φωκίδας,
Η πόλη σας είναι γοητευτική γεμάτη με προσωπικότητα. Όπως ιστοσελίδα σας είναι πολύ χρήσιμη και εκπαιδευτικών. Συνεχίστε την καλή δουλειά -!

Όλα τα καλύτερα, όπως συνεχίζω το ταξίδι μου για να εντοπίσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πατέρα μου από το Πολύδροσο (Σουβάλα).

Ημ/νία: 9/4/2013

Όνομα: nikos
Μήνυμα:
mpravo gia tin selida poli kali! alla ta teleftea gegonota sto xorio mas edixan kathara poso niazontai meriki gia ta simferonta tous poy kerdizoun pola sto vomo silogon an niazontan gia to xorio tha eixai kai ali eikona ola gia tin prosopiki kerdoskopia ginode!!!

Ημ/νία: 4/1/2013

Όνομα: gimis thom..
Μήνυμα:
bravo gia tis omorfes eikones i miss kastellia...

Ημ/νία: 26/10/2012

Όνομα: Γιώργος από Λιβαδειά
Μήνυμα:
Πολλούς χαιρετισμούς!

Ημ/νία: 23/7/2012

Όνομα: Aimo
Μήνυμα:
Χαιρετίσματα από εδώ Ostrobothnia
http://www.amiko-web.org/

Ημ/νία: 24/2/2012

Όνομα: Γιώργος
Μήνυμα:
Συγχαρητήρια για την πολύ αξιόλογη προσπάθειά σας! Το χωριό σας είναι υπέροχο και είναι πολύ τυχερό που έχει ανθρώπους σαν εσάς να το αγαπούν έτσι και να το προβάλλουν!

Συγχαρητήρια!

Ημ/νία: 4/5/2011

Όνομα: Βαγγέλης μαυροδής
Μήνυμα:
Πολύν κόσμο γνώρισα στην Άμφισσα, πολύ κρασί ήπια, με παρέα βέβαια, αλλά δεν τολμώ να στείλω χαιρετίσματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μήπως τα χαιρετίσματα θα πάνε , όπως τα γράμματα των βουλευτών σε κάποιους που μάς άφησαν . . . χρόνους. Τέλος πάντων, χαιρετισμούς σε όσους. . . . ζουν, κι' αν κάποιος με θυμάται , ας το πει, ας ρίξει λίγο την περηφάνια του. Και όταν πρωτοπήγα στα Σάλωνα από την Ξάνθη, κάποιοι με ρώτησαν αν η γυναίκα μου έίναι ελληνίδα ή προσφυγίνα. Τότε, τέτοια τα ωραία. Με συγκίνηση θυμούμαι το φαρμακοποιό στην Άμφισσα τον Σάκη και τον Κώστα τον Μπαφατάκια.

Ημ/νία: 24/3/2011

Όνομα: Μπάρμπα Βαγγέλης Μαυροδής
Μήνυμα:
Γνώρισα τα Καστέλλια πριν από πολλά χρόνια. Έμαθα όλη την περιοχή και η γνωριμία μου με τούς ανθρώπους ττης άνοιξε τον ορίζοντα τής σκέψης μου.Ωραίο το κρασί σας, ωραίος ο τόπος σας. Γνώρισα όλα τα χωριά τής Γκιώνας και τού Παρνασσού. Εργάσθηκα για δυο χρόνια στο Δασαρχείο στα Σάλωνα. Χαιρετισμούς σε οσους με θυμούνται. Εγώ δεν τους ξέχασα.
Βαγγέλης Μαυροδής Ξάνθη.

Ημ/νία: 7/3/2011

Όνομα: Aristotelis
Μήνυμα:
Συγχαριτηρια για ατο αποκριατιικο γλεντι και μπραβο στι ΜΙΤΣΑ για τιν ταραμασολατα της.Χρονια πολλα σε ολους.....

Ημ/νία: 6/2/2011

Όνομα: TATIANA
Μήνυμα:
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΤΟ SITE , ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ -ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ webmaster anyway!

Ημ/νία: 28/1/2011

Όνομα: EVI
Μήνυμα:
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ....!! ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΙ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.....!!!!!

Ημ/νία: 14/8/2010

Όνομα: liapapadaki
Μήνυμα:
Αγαπητοί συντοπίτες
Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας. Πραγματικά εντυπωσιακή. Καλόγουστη, εμπεριστατωμένη ειδικά το ιστορικό σημείωμα και οι φωτογραφίες. Καλή συνέχεια.

Ημ/νία: 11/5/2010

Όνομα: Κακαράς Α.
Μήνυμα:
Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας γείτονες.

Ημ/νία: 11/4/2010

Όνομα: Ακης απο Αποστολια
Μήνυμα:
Μπραβο ρε παιδια, πολυ καλη δουλεια εχετε κανει. Οσο για το χωριο σας, δεν υπαρχει αμφιβολια, ειναι πανεμορφο.

Ημ/νία: 31/3/2010

Όνομα: Β.Γιαννακης
Μήνυμα:
Εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Ημ/νία: 31/3/2010

Όνομα: Γιολάντα
Μήνυμα:
Αγαπητοί Καστελλιώτες, σας εύχομαι Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα και να συνεχίσετε να τηρείτε τα έθιμα του τόπου μας αναλλοίωτα για πολλά χρόνια ακόμα!

Ημ/νία: 16/2/2010

Όνομα: ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΗΣΣ
Μήνυμα:
ΠΟΛΛΗ ΚΑΛΟ ΤΟ SITE...ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.ΑΞΙΖΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ,ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ.

Ημ/νία: 21/1/2010

Όνομα: Kasteliwtissa
Μήνυμα:
Teleio to site...
Poly kalytero apo polla pou exw episkefthei...
Gia esas pou to dhmiourghsate kai to emhmerwnete....
Mprabo sas!!!

Ημ/νία: 22/12/2009

Όνομα: Ενας Μπραλιώτης
Μήνυμα:
Τέλειο το site σας.
Ευχαριστες παιδικες αναμνησεις και οχι μόνο.

Ημ/νία: 18/12/2009

Όνομα: Γιάννης Λ.
Μήνυμα:
ΜΠΡΑΒΟ! ΥΠΕΡΟΧΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΘΑΝΑΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ!

Ημ/νία: 6/12/2009

Όνομα: Γιάννης
Μήνυμα:
Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας!

Ενημερωνόμαστε για το χωριό μας καθημερινά με τα θέματα και νέα που παρουσιάζετε και μας κρατάτε μια ζεστή συντροφιά!

Ημ/νία: 3/8/2009

Όνομα: Δημοσθένης Καραϊσκος
Μήνυμα:
Πολύ καλό το site! Συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν. Εύχομαι καλή δύναμη για τον συνεχή εμπλουτισμό του.
Μακάρι όλοι να συνηδητοποιήσουμε ότι στον Παρνασσό παραλάβαμε παράδεισο και παράδεισο πρέπει να παραδώσουμε! Και αυτό το site αφυπνίζει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ημ/νία: 29/7/2009

Όνομα: Γιολάντα
Μήνυμα:
Καλημέρα Καστελλιώτες και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι! Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας. Επιπλέον, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, καθώς για άλλη μια φορά δείξατε εμπράκτως την αγάπη και τη συμπαράστασή σας, βοηθώντας ο καθένας με τον τρόπο του, όταν προς τα τέλη Μαρτίου κάηκε το πατρικό μας σπίτι, απέναντι από την ψησταριά της Ευθυμίας Γιαννοπούλου!!

Ημ/νία: 22/5/2009

Όνομα: Γιάννης
Μήνυμα:
Καλή αρχή στο νέο ΔΣ του Προοδευτικού Συλλόγου!

Ημ/νία: 25/4/2009

Όνομα: Παναγιώτης Μπάσιος
Μήνυμα:
Αγαπητή Κα. Βαφειάδου μας προλάβατε γιατί σήμερα αναρτήσαμε 2 νέα video των Καστελλίων τα οποία επιμελήθηκε το kastellia.gr και τα οποία μπορείτε να βρείτε στο χώρο των Εικόνων και Ήχων

Ημ/νία: 23/4/2009

Όνομα: ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΛΕΝΑ
Μήνυμα:
EINAI ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΤΟ SIDE
ΑΝ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ VIDEO ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ημ/νία: 21/4/2009

Όνομα: zeinis
Μήνυμα:
ola ein panemorfa!!

Ημ/νία: 11/4/2009

Όνομα: Παναγιώτης
Μήνυμα:
Αγαπητέ κ. Μούτση,

Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας με το kastellia.gr. Αναφορικά με την ερώτησή σας που σχετίζεται με τους πρώτους Καστελλιώτες στο Λαύριο, καθώς επίσης και για το ευρύτερο θέμα της μετανάστευσης των Καστελλιωτών, σας παραπέμπουμε στο εορταστικό τεύχος 200 των Καστελλιώτικων Νέων για περισσότερες πληροφορίες, το οποίο θα βρείτε στη δ/νση http://www.kastellia.gr/loc_ks/kn/2002/KN_F200_20020700_09_eo.pdf .

Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά!

Ημ/νία: 2/4/2009

Όνομα: ΜΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μήνυμα:
ΓΕΙΑ ΣΑΣ , ΑΥΤΗ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΣΤΕΛΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ?????ΓΡΑΦΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.........

Ημ/νία: 24/3/2009

Όνομα: Jane Zinis Wahl
Μήνυμα:
To Whom It May Concern:
I know my cousin Judy has been to
visit you. I wish to let you know that
I am the oldest grandchild of my
grandfather. My father was the
oldest and I was the first born. I am
now 75 years old and I wish I could
visit. But chances are probably not.
I do think about it often. Just wanted
you all to know a little about who I
am.

Ημ/νία: 11/3/2009

Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Μήνυμα:
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ,ΘΑ ΧΑΡΩ ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ.Ο ΜΥΡΜΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ?ΕΝΑΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ.

Ημ/νία: 27/2/2009

Όνομα: Δημήτρης
Μήνυμα:
Πολύ όμορφο το site του χωριού σας! Μακάρι όλα τα χωριά της Ελλάδας να κάναν κάτι παρόμοιο!

Ημ/νία: 15/2/2009

Όνομα: Γιώργος
Μήνυμα:
Καταπληκτική δουλειά! Μπράβο παιδιά! KASTELLIA FOR EVER!

Ημ/νία: 13/2/2009

Όνομα: kokos
Μήνυμα:
poli kala ta ktreatika tis Mitsis...bravo sas.

Ημ/νία: 11/2/2009

Όνομα: ottopodino
Μήνυμα:
sloup sloup..eperasame omorfa...once again?

Ημ/νία: 1/2/2009

Όνομα: Παναγιώτης
Μήνυμα:
Αγαπητέ φίλε Χρήστο σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια! Μετά χαράς να κάνουμε κάτι για το Οινοχώρι! Αν έχεις φωτογραφίες από το Οινοχώρι, στείλτες μου στο webmaster@kastellia.gr και ευχαρίστως θα τις τοποθετήσουμε στο χώρο προβολής των γειτονικών χωριών των Καστελλίων.

Ημ/νία: 1/2/2009

Όνομα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
Μήνυμα:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ,ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΝΟΧΩΡΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΠΙΑ.ΕΓΩ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΕΚΑΝΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΑΚΙ.ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!

Ημ/νία: 25/1/2009

Όνομα: ΑΝΝΑ
Μήνυμα:
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΜΑΙ Η ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΧΩΡΙΑΝΟ ΣΑΣ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΩΣΤΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΘΩ.ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΑΝΝΑΑΠΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ......

Ημ/νία: 20/1/2009

Όνομα: Νίνο από Λαμία
Μήνυμα:
Μπράβο βρε πατριώτες! Καταπληκτική ιστοσελίδα!

Ημ/νία: 16/1/2009

Όνομα: gravias nick
Μήνυμα:
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Ημ/νία: 12/1/2009

Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΑ
Μήνυμα:
ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ!!!

Ημ/νία: 12/1/2009

Όνομα: Κώστας Μακρής
Μήνυμα:
Καταπληκτική η ιστοσελίδα του χωριού μας! Μπράβο για την τόσο όμορφη προσπάθειά σας!'

Ημ/νία: 8/1/2009

Όνομα: ΜΑΙΡΗ
Μήνυμα:
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ.ΗΡΘΑΜΕ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΕΛΕΙΑ.ΕΙΣΤΕ ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ ΑΝΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΜΕ. ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΜΙΑ ΠΡΩΗΝ....ΞΑΝΘΙΑ ΦΙΛΑΚΙΑ.......

Ημ/νία: 8/1/2009

Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ
Μήνυμα:
ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΟ.

Ημ/νία: 12/12/2008

Όνομα: REX FOR EVER
Μήνυμα:
REX ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ. ΟΣΟ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΡΙΞΕ ΦΟΛΑ ΑΝ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ ΘΑ ΕΤΡΩΓΕ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΕΙΛΟΣ. ΟΠΟΤΕ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΦΛΕΣ ΙΣΩΣ ΕΡΧΟΤΑΝ ΣΤΑ ΙΣΑ ΤΟΥ. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΡΕΞΑΚΟ...

Ημ/νία: 27/11/2008

Όνομα: Αποστολος Χουλιαρας
Μήνυμα:
Πολυ καλη η ιστοσελιδα σας-μας!!!Μπραβο!!!

Ημ/νία: 21/10/2008

Όνομα: καρδακος
Μήνυμα:
που ειναι ο αγιος αθανασιος(ο παλιοχλωμος)

Ημ/νία: 14/10/2008

Όνομα: Παναγιώτης
Μήνυμα:
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια! Οι συνθέσεις των ΔΣ των συλλόγων των Καστελλίων ενημερώθηκαν στο site σχετικά πρόσφατα. Υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτούς; Αν ναι, παρακαλώ στείλτε μου email στο webmaster@kastellia.gr για να το διορθώσω. Και πάλι ευχαριστώ θερμά!

Ημ/νία: 13/10/2008

Όνομα: Νίκος Ι. Μακρής
Μήνυμα:
Παναγιώτη, Συγχαρητήρια για όλα. Ειδικά η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας μας "Καστελλιώτικα Νέα". Παρακαλώ διόρθωσε τα ονόματα των μελών των Δ.Σ. των Καστελλιώτικων Συλλόγων με τα τωρινά. Συνέχισε την καλή δουλειά.

Ημ/νία: 7/10/2008

Όνομα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Μήνυμα:
ΠΟΛΛΗ ΩΡΑΙΑ Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΚΑΣΤΑΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ. ΣΥΝΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ημ/νία: 5/10/2008

Όνομα: ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΛΙΑΣ
Μήνυμα:
Μπράβο σε όλους τους δημιουργούς Καστελλιώτες του θαυμάσιου αυτού site για το χωριό τους! 5-10-2008 ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΥΛΙΑΣ

Ημ/νία: 30/9/2008

Όνομα: ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
Μήνυμα:
ΑΝΑΖΗΤΩ ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ .ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΓΕΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΝΕ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ.ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΘΗΣΕΤΕ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ

Ημ/νία: 26/8/2008

Όνομα: Γιώργος Παπαθεοδώρου
Μήνυμα:
Συγχαρητήρια για το site σας! Αποτελεί πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα χωριά και μέρη της Ελλάδας! Συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε!

Ημ/νία: 24/8/2008

Όνομα: ΠΑΝΑΓΙΟΤΙΣ
Μήνυμα:
ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ?

Ημ/νία: 14/7/2008

Όνομα: webmaster
Μήνυμα:

Αγαπητή φίλη, υπεύθυνη πολίτης

Κατ' αρχήν σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου και για το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θίγεις.

Ήδη, στο kastellia.gr και συγκεκριμένα στο χώρο των χρήσιμων τηλεφώνων (www.kastellia.gr/loc_ks/useful_tel.asp), στον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί μέσα από τη σελίδα των χρήσιμων συνδέσμων (είτε από το αριστερό τμήμα της κεντρικής σελίδας, είτε από το μενού στο πάνω μέρος των υπόλοιπων σελίδων), έχουμε τοποθετήσει τα τηλέφωνα και του αγροτικού ιατρείου του χωριού καθώς επίσης και των νοσοκομείων της Αμφισσας και Λαμίας. Ανανεώσαμε επίσης τη λίστα αυτή και με επιπλέον χρήσιμα τηλέφωνο (όπως π.χ. με το ιατρείο της Γραβιάς).

Αν παρόλα αυτά θεωρείς ότι πρέπει να υπάρξει κάποια νέα πληροφορία/υπηρεσία του kastellia.gr σχετικά με το εν λόγω θέμα, σε παρακαλούμε να μας στείλεις ένα email στο webmaster@kastellia.gr για να το συμπεριλάβουμε.

Και πάλι σ' ευχαριστούμε!

Ημ/νία: 13/7/2008

Όνομα: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΗΣ
Μήνυμα:
ΧΑΙΡΕΤΩ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΒ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟ SITE ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΑΣ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΤΣΙΜΠΙΜΠΑΤΡΑ ΣΦΙΓΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΚΟΥ ΣΟΚ ,ΑΠΟ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ..... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΠΡΑΓΑΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ-ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ

Ημ/νία: 11/7/2008

Όνομα: Αποστολος Χουλιαρας
Μήνυμα:
Καθε σαββατοκυριακο ειμαι στα Καστελλια....Μαγευτικα ειναι...

Ημ/νία: 18/6/2008

Όνομα: ΠΑΝΟΣ ΚΥΦΙΩΤΗΣ
Μήνυμα:
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΙΩΤΑ

Ημ/νία: 2/5/2008

Όνομα: ΤΣΑΚΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Μήνυμα:
ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ SITE.ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ.

Ημ/νία: 30/4/2008

Όνομα: webmaster
Μήνυμα:
Thaso, euxaristoume polu gia ta kala sou logia. Ovtws eivai krima n omorfn Apostolia va mnv exei eva avtistoixo xwro probolns. Av 8es, steile eva email sto webmaster@kastellia.gr va ta poume ektevestera gia ta 8emata pou e8eses.

Ημ/νία: 30/4/2008

Όνομα: Izabella
Μήνυμα:
Pano therma sigxaritiria.. oxi mono gia to site kai tin omorfi douleia pou exeis kanei, alla kai gia to poso vathia agapas ton topo sou kai prospatheis anidiotelws na ton stirikseis.. tha xaro poly an boro na se boithiso se kati me patriotikous xairetismous!! izabella(tis popis tou liarou)opos einai to plires onoma mou sto xorio :)

Ημ/νία: 29/4/2008

Όνομα: Τhaso
Μήνυμα:
Paidia kalispera. Apo kairo psaxno sto internet gia oikopeda stin perioxi. Ta Kastelia einai fovero xorio kai akoma thimamai kalokairia ta panigyria kai too xavale pou ginotan. Krima pou tora tetoies protovoulies exoun stamatisei. Eimai apo Apostolia geitonas diladi kai xero tin perioxi kala. Kathe fora pou erxomai sta meri afta perno dinameis kai xekourazomai trela. Tha ithela na rotiso 1) an xerete gia diathesima pros polisi oikopeda sta Kastelia kai kamia endeiktiki timi kai 2) yparxei kapoios me ton opoio mporo na epikoinoniso gia provoli kai tis Apostolias.Einai krima re paidia na svinei etsi to xorio. Pistevo oti mporo na voithiso arketa. Synexiste tin kali douleia.

Ημ/νία: 16/4/2008

Όνομα: ΠΑΣΣΑΣ
Μήνυμα:
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΣΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ !!!

Ημ/νία: 16/4/2008

Όνομα: Soulis
Μήνυμα:
Πολύχρονος και ευτυχισμένος ο ιδρυτής του ιστοχώρου που μας ενώνει και μας προσφέρει φρέσκο καστελλιώτικο αέρα - έστω και απ' το διαδίκτυο.

Ημ/νία: 30/3/2008

Όνομα: Μαίρη Αδαμοπούλου
Μήνυμα:
Όσοι δεν προλάβατε να πείτε περαστικά στην Μαρία Καρακλιούμη, μπορείτε να της πείτε ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ αφού από χθες είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μαράκι καλή αρχή, καλή δύναμη και ακόμη ψηλότερα!!! Υ.Γ. Πανούλη σε έπιασα αδιάβαστο :)

Ημ/νία: 10/3/2008

Όνομα: Δημ. Βελλιος
Μήνυμα:
Η εικονα του χωριου μας τον τελευταιο καιρο ειναι απαραδεκτη. Τα σκουπιδια στους δρομους και τα χωραφια περισευουν και το χειροτερο δεν τα μαζευει κανεις! Νομιζω οτι κατι πρεπει να γινει....

Ημ/νία: 22/1/2008

Όνομα: Jim Looney (was Drosopoulos)
Μήνυμα:
I visited Kastellia when I was a little boy (around 1959-60) because my grandfather was born there. His name is Drosopoulos and in the center of the village there is a statue of him that his brother (Kostas) had made for him after he died. In 1998 I returned to Greece for the first time since I left as a little boy in 1961. In 2000 I found the village of Kastellia and saw the statue of my grandfather and next to him lived my great aunt -- Galiupe. She did not speak English but when my other aunt told her that I was the grandson of Drosopoulos, she held tightly to my arm and started to cry. She asked where my brother, Johnny, was. I asked how she knew me and my brother and she said that my grandfather used to bring us to Kastellia. Everyone wondered what happen to the grandson’s of Drosopoulos until now. I am returning to Greece once again this Friday, January 25, 2008, so that I can witness a special ceremony for my Grandfather, and I think it will be in Kastellia. Jim Looney (Dimitrios Drosos Drosopoulos)

Ημ/νία: 8/1/2008

Όνομα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΩΝ
Μήνυμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΗΚΕ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓ. ΜΠΑΚΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 311/749142-54 ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 2265091785 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2265091785

Ημ/νία: 8/1/2008

Όνομα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΩΝ
Μήνυμα:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΚΑΗΚΕ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ ΟΙΚΙΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΑΣΤΕΓΗ ΟΚΤΑΜΕΛΗ ΟΡΦΑΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 311/749142-54 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημ/νία: 11/12/2007

Όνομα: Π ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Μήνυμα:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ.ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ.

Ημ/νία: 23/11/2007

Όνομα: ZN
Μήνυμα:
ta kastellia ine kai gamw ta xwria.ade na gini kamia sinaulia me tous vatos locos kai agafous nomous gia na goustaroume.telis kai TEO yo

Ημ/νία: 13/10/2007

Όνομα: ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Μήνυμα:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ! ΘΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ! ΗΛΙΑΣ

Ημ/νία: 23/9/2007

Όνομα: KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μήνυμα:
ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΣΗΜΕΡΑ 23-09-2007 ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΑΓΑΠΑΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ.

Ημ/νία: 14/8/2007

Όνομα: ΚΙΤΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Μήνυμα:
ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Ημ/νία: 30/4/2007

Όνομα: ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Μήνυμα:
ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΥΜΑΙΑ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ. ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩ ΝΑ ΕΡΘΩ ΦΕΤΟΣ.

Ημ/νία: 22/4/2007

Όνομα: Παπανικολάου Γεωρ. Νικόλαος
Μήνυμα:
Συγχαρητήρια πάρα πολύ καλή δουλειά

Ημ/νία: 15/4/2007

Όνομα: nektarios tou xamilou
Μήνυμα:
kanete mia aksiotimi prospatheia annanewste ligo to seit kai tha eimaste perhphanoi ws xwrio alla kai prosopika oti exoume mia antaksia istoselida me to xwrio mas!!!eimai 14 xronwn kai pigainw kathe kalokairi sto xwrio!mou aresei para poli!!!!!!!!!!!!!

Ημ/νία: 12/4/2007

Όνομα: tatty nayah
Μήνυμα:
ΩΡΑΙΟ SITE!!!!!!!!! ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΣΟΥ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ!!!

Ημ/νία: 24/2/2007

Όνομα: Χρήστος
Μήνυμα:
Πρέπει να σας συγχαρώ για το έργο σας μέχρι στιγμής. Ο πατέρας μου είναι από Αποστολιά και κάθε φορά που μιλάει για το χωριό του και τα Καστέλλια λάμπει από ενθουσιασμό. Στο μέτρο του διακριτικού, θα σας παρακαλούσα να ανεβάσετε στο site όσες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους διατελέσαντες κοινοτάρχες. Πιστεύω πως θα ήταν πολύ σημαντική η άρτια γνώση κάθε ιστορικής πτυχής του τόπου. Και πάλι συγχαρητήρια! Ευχαριστώ.

Ημ/νία: 17/1/2007

Όνομα: Παναγιώτης
Μήνυμα:
Παναγιώτης Πολύ καλή η σελιδά σας με πολύ ενδιαφέροντα πραγματα και πλούσια θεματολογία. Έυχομαι να συνεχίσετε την καλή δουλειά..

Ημ/νία: 4/1/2007

Όνομα: Simos
Μήνυμα:
Πέρασα από το όμορφο χωριό σας ως επισκέπτης... Ήταν μια ανάσα γεμάτη οξυγόνο... Συγχαρητήρια για το site! Μακάρι όλα τα όμορφα ελληνικά χωριά να είχαν ένα τόσο οργανωμένο και αξιόλογο δικτυακό τόπο.

Ημ/νία: 4/1/2007

Όνομα: Ειρήνη Γ. Βέλλιου
Μήνυμα:
Όσες φορές και αν ξαναμπώ στο site του kastellia.gr, διακατέχομαι από τον ίδιο ενθουσιασμό και την περηφάνεια που ένιωσα όταν το πρωτοείδα...Η Θέα των εικόνων και ήχων του χωριού μας λειτουργεί για εμένα αγχολυτικά και μου δημιουργεί την επθυμία να τρέξω στα Καστέλλια.Εξαίσια δουλειά πραγματικά. Θερμά συγχαρητήρια στον ξάδερφό μου τον Πάνο για το την ιδέα του, το μεράκι και την πολλή δουλειά του!! Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!! Μπράβο Πάνο!!!

Ημ/νία: 24/12/2006

Όνομα: Ανώνυμος Καστελλιώτης
Μήνυμα:
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ σε όλους!

Ημ/νία: 8/12/2006

Όνομα: Γιάννης
Μήνυμα:
Πολύ όμορφο το χωριό σας! Θα το επισκεφτώ οπωσδήποτε! Πολύ όμορφο, λειτουργικό και ενημερωτικό και το site!

Ημ/νία: 1/11/2006

Όνομα: p3tran
Μήνυμα:
To site ta spaei. Ebaine pano. Christos Petrou

Ημ/νία: 18/10/2006

Όνομα: Lida
Μήνυμα:
Δηλώνω εντυπωσιασμένη μετά από την επίσκεψη μου στα Καστέλλια και τις γύρω περιοχές. Ο συνδυασμός των επιβλητικών βουνών με τη καταπράσινη φύση είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για επισκεφτεί κάποιος αυτή τη πανέμορφη γωνιά της Ελλάδας. Το μέρος πραγματικά προσφέρεται για ηρεμία και χαλάρωση. Ειλικρινά δεν περίμενα να με γοητεύσει ένα μέρος που δεν έχει θάλασσα. Υ.Γ. Μελέτησα το site για να το ενισχύσω με το φωτογραφικό μου υλικό αλλά βλέπω ότι είναι πλήρης. Μπράβο Πάνο έχεις βάλει αρκετό από το μεράκι σου και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό!

Ημ/νία: 16/8/2006

Όνομα: Γιώργος Ρουμελιώτης
Μήνυμα:
Παιδιά μπράβο για την καταπληκτική δουλειά που κάνετε να προβάλετε το χωριό σας! Πέρασα το 15Αύγουστό μου εκεί και τα πέρασα εκπληκτικά όμορφα! Συνεχίστε το έργο σας με αμείωτη ένταση!

Ημ/νία: 28/6/2006

Όνομα: BARBY
Μήνυμα:
ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ. ΒΡΕΘΗΚΑ ΤΥΧΑΙΑ ΣΤΟ SITE ΚΑΘΩΣ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΚΑΠΟΙΟ ΣΠΙΤΙ Η ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΔΑ ΣΤΟ SITE ΙΣΩΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ...

Ημ/νία: 22/6/2006

Όνομα: Chad
Μήνυμα:
Your site is very informative, interesting and a certain daily visit for critical weather information. Thank you.

Ημ/νία: 7/6/2006

Όνομα: αγιος θωμας
Μήνυμα:
μπραβο παιδια, για τον τροπο που προβαλετε τον τοπο σας www.agiosthomas.de.vu

Ημ/νία: 10/5/2006

Όνομα: Oikonomou Panagiotis
Μήνυμα:
Mesa apo tis selides tou topou eixa tin efkairia na 8afmaso tis omorfies tou topou alla kai tin poli oraia douleia pou kanate sto internet. 8a sas episkefto sigoura

Ημ/νία: 26/4/2006

Όνομα: Μαίρη Αδαμοπούλου
Μήνυμα:
Ενθουσιασμένη από το φιλόξενο καστελλιώτικο Πάσχα, συστήνω σε όσους δεν το έχουν δοκιμάσει να σπεύσουν!

Ημ/νία: 2/4/2006

Όνομα: Γιώργος Κ.
Μήνυμα:
Άψογη ιστοσελίδα! Μπράβο στο δημιουργό της! Καταπληκτικά τα Καστέλλια!

Ημ/νία: 15/3/2006

Όνομα: Β.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Μήνυμα:
Γεια σου φιλε Γιωργο.Ο Βαγγελης ειναι καλα???Πολλους χαιρετισμους!!!

Ημ/νία: 15/3/2006

Όνομα: EXPRESS
Μήνυμα:
Πολλά χαιρετίσματα στον Βασίλη και στην Ηλένια από Γιώργο Κουτσοβέλη Υπομονή το Πάσχα είναι κοντά

Ημ/νία: 1/3/2006

Όνομα: Β.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Μήνυμα:
Παναγιωτη χαρηκα που τα ειπαμε!!! Αντε λοιπον περιμενουμε πλεον απο ολη τν παλιοπαρεα να μας επισκεπτει στην ιστοσελιδα!!! Παιδια γερα το Πασχα ειναι κοντα!!! Β.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ημ/νία: 27/2/2006

Όνομα: Β.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Μήνυμα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕ ΒΡΗΚΑ.ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΦΙΛΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Ημ/νία: 8/2/2006

Όνομα: guest
Μήνυμα:
Nice site! Nice color scheme!

Ημ/νία: 26/1/2006

Όνομα: Daniel
Μήνυμα:
Really amazing! greets to the webmaster of this wonderful site! all the best.

Ημ/νία: 2/1/2006

Όνομα: ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Μήνυμα:
ΜΠΡΑΒΟ!! ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΡΑΒΟ!! ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΗΣ , ΜΠΡΑΒΟ !! ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ.

Ημ/νία: 30/12/2005

Όνομα: "κοκκαλης"
Μήνυμα:
μπραβο παιδια, πολυ καλη προσπαθεια, θα θελαμε ομως και "λιγο" απο Οινοχωρι

Ημ/νία: 9/12/2005

Όνομα: ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Μήνυμα:
ΠΟΛΥ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΤΟ SITE ΣΑΣ. ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 33 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΟΛΩ ΠΑΝΤΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ημ/νία: 8/12/2005

Όνομα: χριστινα
Μήνυμα:
πολλή καλή δουλεία και το χωριό σας είναι πανέμορφο!το χω επισκευτεί και ξέρω

Ημ/νία: 15/11/2005

Όνομα: Σία
Μήνυμα:
Όμορφη σελίδα, φαίνεται ότι δημιουργήθηκε με μεράκι και αγάπη.

Ημ/νία: 19/9/2005

Όνομα: Γιώργος από New York
Μήνυμα:
Συγχαρητήρια για ένα τέλειο Portal! Μας κάνετε εθνικά υπερήφανους στο εξωτερικό! ΜΠΡΑΒΟ σας και keep up the good work!!!

Ημ/νία: 11/9/2005

Όνομα: Ηλίας Σπανόπουλος
Μήνυμα:
Αριστη εργασία πατριώτες. Καλή συνέχεια στο έργο σας.

Ημ/νία: 22/8/2005

Όνομα: Μ.Π.
Μήνυμα:
ΟΜΟΡΦΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ "ΟΜΟΡΦΟΙ" ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ...

Ημ/νία: 21/8/2005

Όνομα: giotuel
Μήνυμα:
Sugxarntnria gia to site! Eivai polu omorfo eikastika kai polu katatopistiko!

Ημ/νία: 13/8/2005

Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΙΠΕΡ
Μήνυμα:
ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ!!ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!!! ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ!!!

Ημ/νία: 13/8/2005

Όνομα: ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
Μήνυμα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΦΤΙΑΞΕΙ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ!!!!!!!!!ΜΠΡΑΒΟ!!!!

Ημ/νία: 5/8/2005

Όνομα: Παναγιώτης Μπάσιος
Μήνυμα:
Καλώς ήρθατε στο "Βιβλίο Επισκεπτών" του Portal των Καστελλίων! Υπογράψτε και εσείς το βιβλίο! Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση στις σελίδες της δικτυακής αυτής πύλης...